Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

1. Geoffreerde prijzen zijn vrijblijvend netto af magazijn, exclusief omzetbelasting.

2. Leveringstermijnen worden bij benadering aangegeven. Te late levering door overmacht dienen in het redelijke te worden geaccepteerd. Bedrijfsstoringen, moeilijkheden bij ons of onze leveranciers, overmacht, grondstofgebrek, onvoorziene gebeurtenissen buiten onze schuld geven ons het recht overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te verbreken of levering tot opheffing der moeilijkheden te verschuiven, e.e.a. in overleg met de opdrachtgever.

3. Eventuele manco’s of reclamaties betreffende de kwaliteit dienen binnen 5 dagen na levering in onze bezit te zijn.

4. Voor de kwaliteit van de goederen is de monsteruitvoering maatgevend. Constructie- en vormveranderingen tijdens de levertijd zijn voorbehouden, voor zover het artikel en zijn aanzien niet principieel gewijzigd worden.

5. Thomassen Business Gifts B.V. is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door:

– dat de fabrikant afgebeelde artikelen die in de catalogus staat niet meer kan leveren.

– overschrijding van de leveringstermijn.

6. Wij hebben het recht 10% meer of minder te leveren dan er besteld is.

7. Wij hebben het recht om een verleend krediet te wijzigen of in te trekken, een levering te weigeren, openstaande bestellingen geheel of gedeeltelijk te annuleren of te verschuiven, wanneer naar onze mening de financiële omstandigheden van de koper gewijzigd zijn. Hetzelfde geldt wanneer de koper tot verschoven afname verplicht is of wanneer de hoogte der rekening daartoe aanleiding geeft de koper betalingsachterstand heeft.

8. Tot volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen voortvloeiend uit de koopovereenkomst blijven de geleverde goederen ons eigendom. De koper heeft het recht de goederen door te verkopen om het kader van zijn normale handel drijven. In het geval van doorverkoop gaan de daaruit ontstane vorderingen zekerheidshalve aan ons over.

De koper staat de vorderingen hiermede aan ons af en geeft desgewenst hierover te allen tijde inlichtingen. Tot ons tegenbericht is hij gemachtigd de aan ons overgaande vorderingen te innen.

Komt de koper zijn verplichtingen tegenover ons niet stipt na, is hij verplicht op ons verzoek zijn schuldenaren van de overdracht in kennis te stellen. Verpanding van goederen aan derden, faillissement of surseance van betaling dient ons onverwijld te worden meegedeeld.

Verrekening met eventuele terugvordering van de koper is uitgesloten.

9. Gesplitste zendingen zijn toegestaan, iedere zending is afzonderlijk betaalbaar.

10. Van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden afwijkende afname condities zijn slechts geldig voor zover deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd zijn. Verandering en bijkomende afspraken behoeven onze schriftelijke goedkeuring.

11. Bijzondere voorwaarden of door de koper op aanvragen of orders gedrukte voorschriften die van onze voorwaarden afwijken, zijn niet geldig. Bindend zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die de koper door het geven van de opdracht of acceptatie van de levering, met voorbijzien van eventuele bestaande eigen inkoopvoorwaarden, uitdrukkelijk erkent. Tevens zijn bij een buiten onze normale voorwaarden liggende transactie, de gemaakte afspraken voor ons slechts in dit enkele geval bindend. Zij zijn niet geldig voor eventuele volgende transacties.

12. Op overeenkomsten en op alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. 2

BETALINGSCONDITIES

1. Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij directe betaling mag men de kredietbeperking van het factuurbedrag in mindering brengen.

2. Bij het niet betalen van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, verbindt de koper zich tot uitbetaling van de wettelijke rente, met een minimum van 16% per jaar over het factuurbedrag, ingaande 14 dagen na factuurdatum. Bovendien verbindt de koper zich tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten.